Σε συνέχεια της υιοθέτησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) κατά την 70η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με ορίζοντα το 2030, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός πολιτικών και δράσεων για την επίτευξή τους τόσο διεθνώς όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και ενισχύονται σχετικές πρωτοβουλίες με στόχο την ανάδειξη και την υποστήριξη των ελληνικών ΑΕΙ και του ρόλου τους προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας, διασφαλίζοντας έτσι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ανάπτυξης για όλους.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής για φοιτητές και εργαζόμενους στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών, η ευαισθητοποίηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η περιβαλλοντική αναβάθμιση, η ανάπτυξη συντονισμένων εθελοντικών δράσεων αποτελούν αλληλεξαρτώμενες δράσεις του Πανεπιστημίου μας που κατατείνουν στην αειφόρο ανάπτυξή του.

Οι δράσεις Αειφόρο Πανεπιστήμιο Πατρών 2030 στοχεύουν:

 1. στην προώθηση και στον συντονισμό συνεκτικών δράσεων υπό την ομπρέλα του «Αειφόρου/ Πράσινου» Πανεπιστημίου εφαρμόζοντας κατάλληλες αρχές, μεθόδους και πρακτικές μέσα στην Πανεπιστημιούπολη,
 2. στην εφαρμογή προσεγγίσεων έξυπνων λύσεων που βασίζονται στη φύση (nature-based solutions)
 3. στην κατασκευή υποδομών βελτίωσης της ποιότητας της καθημερινότητας των φοιτητών και των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και σε συμπληρωματικές δράσεις και συνέργειες με έργα και δράσεις που υλοποιούνται ήδη
 4. στην βελτίωση των οικοσυστημικών παροχών/υπηρεσιών στους εργαζόμενους και τους φοιτητές του Ιδρύματος.
 5. στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της Πανεπιστημιούπολης Πατρών με βασικούς άξονες του σχεδίου ανάπλασης:
  • Ενοποίηση του Κτιρίου Διοίκησης με το υφιστάμενο Πάρκο της Ειρήνης (Patras Campus Center) ΙΙ) Δημιουργία 4 θεματικών πάρκων
  • Δίκτυο μονοπατιών
  • Ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη υλοποιήσει, πραγματοποιεί και σχεδιάζει ένα σύνολο δράσεων, ενεργειών και έργων, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξή του. Οι δράσεις αυτές συνδέονται και υπηρετούν τους έντεκα ακόλουθους άξονες – στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), όπως αυτοί υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, με την Απόφαση «Μετασχηματίζοντας τον Κόσμο μας: Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».