Η βελτίωση της ποιότητας ζωής για φοιτητές και εργαζόμενους στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών, η ευαισθητοποίηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η περιβαλλοντική αναβάθμιση, η ανάπτυξη συντονισμένων εθελοντικών δράσεων αποτελούν αλληλεξαρτώμενες δράσεις του Πανεπιστημίου μας που κατατείνουν στην αειφόρο ανάπτυξή του. Στοχεύουμε:

  1. στην προώθηση και στον συντονισμό συνεκτικών δράσεων υπό την ομπρέλα ενός «Αειφόρου/ Πράσινου» Πανεπιστημίου εφαρμόζοντας κατάλληλες αρχές, μεθόδους και πρακτικές μέσα στην Πανεπιστημιούπολη,
  2. στην εφαρμογή προσεγγίσεων έξυπνων λύσεων που βασίζονται στη φύση (nature-based solutions)
  3. στην κατασκευή υποδομών βελτίωσης της ποιότητας της καθημερινότητας των φοιτητών και των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και σε συμπληρωματικές δράσεις και συνέργειες με έργα και δράσεις που υλοποιούνται ήδη
  4. στην βελτίωση των οικοσυστημικών παροχών/υπηρεσιών στους εργαζόμενους και τους φοιτητές του Ιδρύματος.

Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μέσω της πλήρους ενεργοποίησης των 3 επιτροπών που έχουν πρόσφατα συγκροτηθεί (Επιτροπή για το Αειφόρο Πανεπιστήμιο, Επιτροπή Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης, Επιτροπή Συντονισμού Εθελοντικών Δράσεων).

Με συνεργασία και συλλογικό πνεύμα, καινοτόμες ιδέες για την διεκδίκηση και εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και έργων το όραμα για μια Πανεπιστημιούπολη πρότυπο που θα υπηρετεί τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης 4 (ποιοτική εκπαίδευση) και 15 (ζωή στη στεριά) μπορεί να γίνει πράξη.

Ισχυρή βούληση υπάρχει και το Αειφόρο Πανεπιστήμιο Πατρών μπορεί να γίνει πραγματικότητα, εφόσον πιστέψουμε και συμμετέχουμε ενεργά στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου ως βάσης για την κοινωνική ευημερία και τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Καθ. Παναγιώτης Διον. Δημόπουλος
Αντιπρύτανης Έρευνας &Ανάπτυξης

0
Σχολές
0
Τμήματα
0
+
Εθελοντές
0
+
Δράσεις