Αειφόρο Πανεπιστήμιο και Εθελοντισμός

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως το ίδρυμα που εδράζεται στη μεγαλύτερη πανεπιστημιούπολη στην Ελλάδα με τους περισσότερους πράσινους χώρους και με Τμήματα που θεραπεύουν με υπεύθυνο επιστημονικό τρόπο περιβαλλοντικά ζητήματα έχει να επιδείξει υψηλό δείκτη ευαισθητοποίησης σε θέματα ορθής και αποδοτικής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρακολουθεί, καταγράφει, αναλύει και αποφασίζει σχετικές δράσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος προς όφελος όχι μόνο της πανεπιστημιακής, αλλά και της τοπικής κοινότητας και συντάσσει υπεύθυνες και εφαρμοστέες περιβαλλοντικές πολιτικές.

Χαρακτηριστικά, η Σύγκλητος στην υπ.’ αριθ. 174/10.9.2020 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Πρύτανη, αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση της Επιτροπής Αειφόρο-Πράσινο Πανεπιστήμιο. Η Επιτροπή εργάζεται συστηματικά για την προώθηση και τον συντονισμό συνεκτικών δράσεων υπό την ομπρέλα ενός «Αειφόρου Πράσινου Πανεπιστημίου», αλλά ήδη λαμβάνουν χώρα δράσεις όπως:

  • Η υιοθέτηση λύσεων κυκλικής οικονομίας με την προώθηση πρακτικών επαναχρησιμοποίησης πόρων, όπως χαρακτηριστικά είναι η ανακατασκευή υπολογιστών μέσω της χρήσης ανοικτού λογισμικού, η ελεύθερη διάθεση υλικών σε τρίτους για την αξιοποίηση τους, κ.α.
  • Η περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιρίων και υποδομών μέσω στοχευμένων δράσεων μείωσης της κατανάλωσης πόρων, ώστε να ελαχιστοποιείται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
  • Η ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας και η λήψη αποφάσεων -σε άμεσο χρόνο- για τον εξορθολογισμό της, αλλά και μηχανισμών μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος για τις μετακινήσεις υλικού και προσωπικού της ευθύνης του.
  • Η προώθηση της ανακύκλωσης πόρων, όπως χαρακτηριστικά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, χαρτιού, πλαστικού, μελανιών, μπαταριών, κ.α., μέσω συνεργασιών με την τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωφελείς εταίρους.
  • Η συνεχής αναθεώρηση του χάρτη της πανεπιστημιούπολης με στόχο την πράσινη χωροθέτηση, τον σχεδιασμό πράσινων διαδρομών για πεζούς και ποδηλάτες, κ.α. ώστε να παρέχεται ποιοτική διαβίωση σε όλα τα μέλη της κοινότητας.

Σε όλες αυτές τις δράσεις το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ευαισθητοποιεί και εμπλέκει όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και με την παιδευτική του διάσταση εστιάζει ιδιαίτερα στη συμμετοχή των φοιτητών μέσα από την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο αξιοποιεί όλον τον ζωτικό χώρο που παρέχει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ούτως ώστε να υπάρχουν βιώσιμοι όροι εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο και να μειώνεται το ανθρακικό αποτύπωμα από περιττές μεταφορές προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην στήριξη της νεανικής, νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ειδικότερα όταν οι δραστηριότητες της συμβάλλουν στην αναδιοργάνωση του πρωτογενούς τομέα.