Μαρία Πανίτσα

Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας
Μέλος Επιτροπών Βοτανικού Μουσείου και Βοτανικού Κήπου


Στοιχεία Επικοινωνίας

E-mail

mpanitsa@upatras.gr

Τηλέφωνο

(+30) 2610 969238

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

H Μαρία Πανίτσα είναι αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο “Χλωρίδα και Φυτογεωγραφία”. Είναι μέλος των Επιτροπών Διαχείρισης του Βοτανικού Μουσείου και του Βοτανικού Κήπου του Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Την τρέχουσα περίοδο διατελεί Πρόεδρος της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Γραμματέας της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη της ταξινομικής, λειτουργική και φυλογενετική ποικιλότητα φυτών, την ανάλυση, περιγραφή και αξιολόγηση της βιοποικιλότητας σε επίπεδο φυτικών ειδών, φυτοκοινοτήτων και τύπων οικοτόπων, τη νησιωτική βιογεωγραφία, την επιστήμη των πολιτών και την αειφορική διαχείριση. Έχει δημοσιεύσει 52 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 23 κεφάλαια σε βιβλία και έχει 130 συμμετοχές με ανακοινώσεις σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.biology.upatras.gr/personel/panitsa/

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=JLeOBm0AAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506787287

https://www.researchgate.net/profile/M_Panitsa